Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD)

Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) yra mokesčiais neapmokestinama pajamų dalis, kuri yra gaunama fizinių asmenų. Ji yra atimama iš pajamų sumos prieš išskaičiuojant šį mokestį. Dėl lengvatos taikymo arba netaikymo turi būti pateikiamas prašymas darbo vietoje.

Kas yra NPD?

NPD yra taikomas tik tokiu atveju, kai kalbama apie darbo santykius arba panašius, kurie atitinka šiuos santykius, susijusius su pajamomis (tai gali būti minėtas darbo užmokestis, priedai, priemokos ir panašiai).

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) nurodo, kad mėnesio darbo užmokesčio sumai, lemiančiai darbuotojui taikytiną mėnesio NPD, priskiriama:

 • Darbo užmokestis, priedai, premijos;
 • Ligos pašalpa už pirmas dvi ligos (nedarbo) dienas;
 • Kompensacija už nepanaudotas atostogas;
 • Išmokos už viršvalandžius;
 • Išmokos už darbą švenčių metu;
 • Išmokos už naktinį darbą ir panašiai;
 • Išmokos už prastovos laiką; 
 • Atlyginimas už atostogas;
 • Teisės aktų nustatytus dydžius viršijantys dienpinigiai;
 • Nekonkuravimo kompensacijos;
 • Kiti papildomi uždarbiai, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio mokami darbuotojui už jo atliktą darbą.
npd dydis

Taikomas NPD uždarajai akcinei bendrovei, kaip ir kitoms verslo formoms, turi būti pateikiamas laisva arba įmonės pateikta forma: “Prašau įmonėje (pavadinimas) gaunamas su darbo santykiais susijusias pajamas nuo 202_ m. ________ _ d. apmokestinti taikant pagrindinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD)” ir panašiai.

Kada taikomas NPD?

Pasikartosime, kad NPD yra taikomas tik tokiu atveju, kai pajamos yra gaunamos iš darbo santykių (kitoms pajamoms iki 2018-ųjų metų buvo taikomas PNPD, kurio jau nebėra). Šis pajamų dydis yra taikomas visiems nuolatinai Lietuvoje gyvenantiems ir dirbantiems asmenims. Tiesa, nenorint šios lengvatos – jos galima atsisakyti. 

Papildomas NPD taip pat yra taikomas asmenims, kurie augina vaikus arba įvaikius (nesvarbu, ar santuokoje, ar ne). Tiesa, kad NPD būtų taikomas – vien vaikų turėjimo fakto – nepakanka.

Kaip skaičiuoti NPD?

Mėnesio NPD yra skaičiuojamas per tam tikrą mokestinį laikotarpį. Atsižvelgiama į pagrindinį darbo užmokestį bei kartu gaunamus priedus arba/ir permokas. 

neapmokestinamasis pajamu dydis npd

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, 5 straipsnis nurodo, kad:

Kai GMP viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumą, tačiau neviršija 20 136 eurų per metus, MNPD negali būti didesnis negu suma, apskaičiuota pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas MNPD = 5 520 – 0,26 × (GMP – dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių)”.

Kai GMP yra ne didesnis nei 34 370,67 Eur, tokiu aveju metinis NPD yra apskaičiuojamas pagal dvi formules:

 1. Kai GMP ne didesnės nei  20 448 Eur, metinis NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: Metinis NPD = 6480 – 0,34 x (GMP – 8760 Eur).
 2. Kai GMP didesnės nei 20 448 Eur (bet mažesnės nei 34 370,67 Eur), metinis NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:  Metinis NPD = 4800 – 0,18 x (GMP – 7704 Eur).

Jeigu pagal pateiktą formulę NPD yra neigiamas, tokiu atveju yra laikoma, kad jis – 0. Kai baigiasi mokestiniai metai – gyventojui taikytinas NPD yra iš naujo perskaičiuojamas atsižvelgiant į kitas per metus gautas pajamas. Perskaičiavimas dažniausiai grąžinamas per visuotinę metinę pajamų deklaraciją.

NPD taikymas užsieniečiams

npd taikymas

NPD alternatyva Europoje (kitur dar vadiniami progresiniais mokesčiais) gali atrodyti labai įvairiai, kadangi daugelis šalių siūlo įvairias lengvatas, kurios turėtų padėti jų šalių gyventojams pasiekti geresnį ekonominį gerbūvį.  Tiesa, Lietuvos Respublika taip pat siekia padėti užsieniečiams, kurie dirba mūsų šalyje.

Tokiems darbuotojams yra taikomas NPD tik tokiu atveju, kai jie išbūna Lietuvoje daugiau nei 183 dienas ir tampa nuolatiniais mūsų šalies gyventojais. Jeigu dirbant darbdavys netaiko NPD – užsieniečiai gali pateikti deklaraciją. Tokiu atveju mokestis gali būti grąžinamas. 

NPD 2022-ais neįgaliesiems

Nuo 2022 m. sausio 1 d. yra taikomas didesnis NPD ir neįgaliesiems. Šiais metais priimti pakeitimai nurodo, kad priklausomai nuo neįgalumo ar darbingumo lygio – neįgaliesiems ir riboto darbingumo asmenims maksimaliai taikytinas NPD atitinkamai padidėjo iki 740 arba 690 eurų. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, 20 straipsnyje yra patikslinama, kad: “Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 740 eurų. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 690 eurų”.

Skambinti
Parašyti