Labdaros ir paramos fondo steigimas

Remiantis LR labdaros ir paramos fondų įstatymu, labdaros fondas yra apibrėžiamas kaip ribotos civilinės atsakomybės viešas juridinis, pavadinimą turintis asmuo, kuriamas turint tikslą, vadovaujantis LR labdaros ir paramos įstatymu, teikti paramą, labdarą ar kitokios formos pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenis,. Labdaros ir paramos fondų veikla yra orientuota į neatlygintiną veiklą mokslo, švietimo, kultūros, meno, sporto, religijos, sveikatos apsaugos, socialinės globos, aplinkos apsaugos bei kitose, nuo asmeninės naudos atsietose srityse.

Labdaros ir paramos fondo, kaip ir kitų juridinių asmenų steigimas, yra atliekamas vadovaujantis LR civiliniame kodekse numatyta tvarka. „Finorder“ teikiamos įmonių steigimo paslaugos sutaupys Jūsų laiką bei pastangas, kurias tektų įdėti gilinantis į fondo registracijos reikalavimus bei šį procesą atliekant.

Jums siūlomos ne tik aukščiausios kokybės paslaugos juridinių asmenų steigimo srityje, bet ir  konkurencinga šių kaina.  Kiek kainuotų labdaros ir paramos fondo steigimas individualiu Jūsų atveju, sužinosite užpildę mūsų interneto svetainėje esančią užklausos formą.

Kada kuriamas labdaros fondas?

Fondas kuriamas nusprendus vykdyti tam tikrą visuomenei naudingą, nuo asmeninės naudos atsietą veiklą, dažniausiai mokslo, švietimo, kultūros, meno, sporto, religijos, sveikatos apsaugos, socialinės globos, aplinkos apsaugos bei kitose srityse.

Fondai ir viešosios įstaigos, vertinant įvairiais aspektais, tarpusavyje labai panašūs juridiniai asmenys, tačiau būtina pažymėti, jog VšĮ veikla orientuota tam tikrų, įstatuose apibrėžtų paslaugų teikimą bei projektų įgyvendinimą, o fondai – finansine bei kita forma išreikštą pagalbą. 

Ko reikia, norint steigti labdaros ir paramos fondą?

Žemiau pateikti dokumentai, be kurių labdaros fondo steigimas teisiškai nėra įmanomas.

·        Įstatai, kuriuose yra nurodoma svarbiausia informacija, susijusi su fondo vykdoma veikla (tikslai, valdymo struktūra, valdymo organų kompetencija, skyrimo/atšaukimo tvarka,  dalininkų teisės ir pareigos ir kita).

·        Steigimo sutartis, pasirašyta visų steigėjų arba, jei fondo steigėjas yra vienas, sprendimas steigti šio tipo juridinį asmenį.

·        Steigiamojo susirinkimo protokolas, kuris yra surašomas steigiamojo susirinkimo metu. Šis dokumentas reikalingas tik tuo atveju, jei yra daugiau nei vienas organizacijos steigėjas.

·        Patalpų, kurios pasirenkamos kaip buveinės adresas, savininko leidimas registruoti juridinį asmenį.

Kokie steigimo etapai?

Labdaros ir paramos fondo steigimo procesai gali būti atliekami tiek internetu (steigėjui būtina turėti sertifikuotą elektroninį parašą), tiek ir tradiciniu būdu, steigimui reikalingus dokumentus tvirtinant pas notarą.

·        Labdaros ir paramos fondo steigimo sutarties (kai steigėjų yra daugiau nei vienas) arba steigimo akto (kai steigėjų yra vienas) sudarymas.

·        Prašymo dėl organizacijos pavadinimo rezervacijos pateikimas JAR.

·        Labdaros ir paramos fondo įstatų sudarymas.

·        Jei paramos fondas turi daugiau nei vieną steigėją, steigiamojo susirinkimo sušaukimas, įstatų patvirtinimas bei valdymo organų išrinkimas..

·        Labdaros ir paramos fondo steigimo sutarties, steigimo įstatų ir kitų dokumentų tvirtinimas pas notarą (jei steigiama ne elektroniniu būdu).

·        Pateikus reikiamus dokumentus,  labdaros ir paramos fondo įregistravimas JAR.

Labdaros ir paramos fondo steigėjai

Šio juridinio asmens tipo steigėjais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie, remiantis Labdaros ir paramos įstatymu, gali būti paramos teikėjais. Steigėjai, prieš atlikdami fondo įregistravimą JAR, privalo įsipareigoti fondui skirti pinigines lėšas ar kitą turtą. Tais atvejais, kai fondo steigėjas yra vienas, turi būti pasirašomos steigimo aktas, kai steigėjai yra keli asmenys – steigimo sutartis.

Lyginant su kitais juridiniais asmenimis, labdaros ir paramos fondo steigėjams tenka itin reikšmingas vaidmuo. Būtent steigėjai nusprendžia,  į kokios veiklos atlikimą bus orientuotas fondas, o šio dalyviai (darbuotojai, savanoriai) dirba tam, jog numatyti tikslai būtų įgyvendinti.

Labdaros ir paramos fondo valdymas

Labdaros ir paramos fondo valdymo struktūra, valdytojų kompetencija ir kiti svarbūs klausimai išsamiai  aptariami LR labdaros ir paramos fondų įstatyme.

Visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas, kalbant apie labdaros fondus, įstatymiškai yra privalomas. Papildomai galimas ir kolegialus valdymo organas, tai yra taryba ar valdyba, tačiau šis sprendimas paliekamas priimti patiems steigėjams.

Kokius mokesčius reikia mokėti labdaros fondams?

  1. Pelno mokestis (PM)

Pajamos, kurias paramos ir labdaros fondai tiesiogiai skiria viešuosius interesus tenkinančioms veikloms, pelno mokesčiu nėra apmokestinamos.

Pirmaisiais mokestiniais metais labdaros fondai turi galimybę pasinaudoti lengvatiniu 0 proc. pelno mokesčio tarifu, jei tenkina žemiau pateiktas sąlygas:

·              per mokestinius metus asociacijoje dirba ne daugiau nei 10 darbuotojų;

·              per mokestinius metus bendros asociacijos pajamos neviršija 300 tūkst. eurų;

·              neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse;

·              įstaigos veiklos dalyviai yra fiziniai asmenys/asmuo;

·              per tris, vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įmonės veikla nebuvo stabdoma;

·              asociacija nėra likviduojama ar reorganizuojama;

·              asociacija nėra perleidžiama kitiems dalyviams.

Sekančiais mokestiniais metais labdaros fondams, tenkinant žemiau pateiktas sąlygas, taikomas lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas:

·              per mokestinius metus labdaros fonde dirba ne daugiau nei 10 darbuotojų;

·              per mokestinius metus bendros labdaros fondo pajamos neviršija 300 tūkst. eurų;

·              labdaros fondo dalyviai nevaldo kitų juridinių vienetų

Jei labdaros fondas neatitinka aukščiau paminėtų reikalavimų, taikomas standartinis 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

2. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 20 proc.

3. Pridėtinės vertės mokestis – 21 proc.

 Jei, per paskutinius 12 mėnesių, labdaros fondo pajamos, gautos iš ūkinės komercinės veiklos, viršija 45 tūkst. eurų ir/arba prekių, įsigytų praėjusiais kalendoriniais metais iš kitų valstybių narių, vertė yra didesnė nei 14 tūkst. eurų, šiai privalu privalo registruotis PVM mokėtoja, kuriai taikomas 21 proc. PVM mokestis. 

 4. Nekilnojamo turto (NT) mokestis

Nekilnojamojo turto mokestis siekia 0,3 – 3 proc. nuo fondo vardu registruoto NT vertės. NT mokestis nėra mokamas, jei atitinka Nekilnojamojo turto įstatyme paminėtas ne pelno siekiančių organizacijų neapmokestinamo NT sąlygas.

5. Valstybiniam socialiniam draudimo fondui mokami mokesčiai išskaitomi iš darbuotojo darbo užmokesčio, kai sudaroma neterminuota darbo sutartis:

·        PSD – 6,98 proc.

·        VSD įmokų dydžiai:

·         12,52 proc. (asmeniui nedalyvaujant papildomame pensijų kaupime)

·         15,22 proc. (asmeniui dalyvaujant papildomame pensijų kaupime ir mokant 2,7 proc.)

·         15,52 proc. (asmeniui dalyvaujant papildomame pensijų kaupime ir mokant 3 proc.)

Darbdavio mokamos socialinio draudimo rūšys 1,77 proc. iš viso:

·        Garantinio fondo įmokos – 0,16 proc.

·  Nedarbo – 1,31 proc.

·  Nelaimingų atsitikimų – 0,14 proc.

·        Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmoka – 0,16 proc.

finorder - paslaugas teikia nuotoliniu būdu
finorder įsikūrė 2009 metais ir toliaus sėkmingai kaupia patirtį
finorder klientų skaičius perkopė 70

Ką reikia žinoti prieš steigiant labdaros fondą?

Paramos ir labdaros fondo atidarymas – bene geriausias sprendimas, kalbant apie juridinio asmens tipo pasirinkimą, norint vykdyti neatlygintiną, visuomenei naudingą veiklą.  Tai – pelno nesiekiantis asmuo, tad ir šio steigėjas ar dalyviai lėšų savo asmeninių poreikių patenkinimui negauna. Išimtis galioja tik kalbant apie su darbo santykiais susijusį užmokestį, autorinius atlyginimus. Visos lėšos privalo būti skiriamos fondo įstatuose numatytų veiklos tikslų įgyvendinimui.

Svarbu paminėti, jog, kaip neretai klaidingai manoma, labdaros ir paramos fondai įstatymiškai turi teisę vykdyti komercinę veiklą, jei ši gali padėti pasiekti pagrindinių veiklos tikslų. Pelnas, gaunamas iš komercinės veiklos, taip pat skiriamas šių įgyvendinimui,  o ne asmeninėms organizacijos steigėjų ar narių reikmėms.

Nors labdaros fondai ir asocijuojasi su altruistine veikla, šių įkūrimui taikomi konkretūs, LR labdaros ir paramos įstatyme nurodyti reikalavimai.  Įvertinkite, ar patys galėsite skirti pakankamai laiko informacijos paieškai, kaip įkurti fondą bei atlikti šio įregistravimui būtinus veiksmus.  

Labdaros ir paramos fondo buhalterija privalo būti pradedama tvarkyti nuo pat šio juridinio asmens veiklos pradžios, laikantis atitinkamų teisės aktų, apskaitos taisyklių ir konkrečių laiko termino „Finorder“, teikianti ne tik įmonių steigimo paslaugas, bet ir tvarkanti įvairių įmonių apskaitą, gali tapti Jūsų partnere ir šioje srityje.. Kreipkitės  į mus, jei objektyviai įvertinę savo užimtumą bei kompetencijas,  suprantate, jog savarankiškas apskaitos tvarkymas Jums būtų per sudėtingas uždavinys. Dirbkite, jog kilnūs fondo siekiai virstų realybe, o mes prie to prisidėsime darydami tai, ką mokame geriausiai!

Dažniausiai užduodami klausimai apie labdaros ar paramos fondo steigimą

Ar įmanoma uždirbti iš labdaros ir paramos fondo veiklos?

Labdaros ir paramos fondo tikslas yra kurti visuomenei naudingą veiklą. Uždarbis turėtų būti skiriamas tos veiklos gerinimui ir fondo išsilaikymui.

Ar labdaros ir paramos fondas gali būti steigiamas nuotoliniu būdu?

Mes teikiame paslaugas visoje Lietuvoje. Taigi, ir labdaros bei paramos fondas gali būti steigiamas nuotoliniu būdu. Susisiekite konsultacijai su biuru Vilniuje +370 606 77 336 arba Kaune +370 606 77 336.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti