Asociacijos steigimas

Remiantis LR asociacijų įstatymu, asociacija yra apibrėžiama kaip pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis, ne pelno siekiantis asmuo, steigiamas turint tikslą koordinuoti asociacijai priklausančių narių veiklą, atstovauti, ginti bei tenkinti savo narių ar kitus viešuosius interesus.

Kalbant paprasčiau, asociacija turėtų būti suprantama kaip organizacija, į kurią susiburia asmenys (tiek fiziniai, tiek juridiniai), tarpusavyje siejami bendrų interesų. Vadinasi, asociacijos suvienija vienodų pomėgių turinčius, tai pačiai profesijai atstovaujančius fizinius asmenis arba įmones.

Asociacijos, kaip ir kito tipo juridinių asmenų, steigimas privalo būti atliktas vadovaujantis atitinkamuose teisės aktuose numatyta tvarka. Asociacijos įkūrimas gali būti atliekamas internetu (steigėjams būtina turėti sertifikuotą elektroninį parašą) ar įprastu būdu, dokumentus tvirtinant pas notarą.

Žemiau pateikta asociacijos steigimo eiga.

· Asociacijos steigimo sutarties, pasirašytos mažiausiai trijų asociacijos steigėjų, sudarymas.

· Prašymo dėl asociacijos pavadinimo rezervacijos pateikimas JAR.

· Asociacijos įstatų, kuriuose apibrėžiama asociacijos valdymo sistema, pagrindiniai veiklos tikslai, finansavimo šaltiniai ir kiti svarbūs klausimai, susiję su asociacijos veikla, parengimas.

· Asociacijos narių steigiamasis susirinkimas (parengiamas susirinkimo protokolas), kurio metu, vadovaujantis įstatuose numatyta tvarka,  išrenkami asociacijos valdymo organai.

· Asociacijos steigimo sutarties, steigimo įstatų ir kitų dokumentų tvirtinimas pas notarą (jei steigiama ne elektroniniu būdu).

· Pateikus reikiamus dokumentus,  asociacijos įregistravimas Juridinių asmenų registre.

Kaip įkurti vieno ar kito tipo juridinį asmenį, neturint analogiškos patirties, gali pasirodyti iš tiesų nelengva.  Kalbant apie asociacijų steigimą, būtina pabrėžti, jog tai – ne pelno siekiantis asmuo, tad jos steigėjai neretai dalyvauja ir kitų įmonių veikloje ir gilintis į informaciją, kaip steigti asociaciją, dažnai tiesiog fiziškai neturi laiko.

Efektyviausias ir greičiausias sprendimas tokioje situacijoje – „Finorder“ teikiama įmonių steigimo paslauga, apimanti įvairaus tipo juridinius asmenis, taip pat – ir asociacijas. Dirbame greitai ir profesionaliai, vadovaudamiesi visais šį procesą reglamentuojančiais teisės aktais ir šių atnaujinimais, tad Jūs, užuot sukę galvą dėl biurokratinių vingrybių, galėsite iškart kibti į numatytų asociacijos tikslų įgyvendinimą.

Konkurencinga kaina, taikoma įmonių steigimui, buhalterinei apskaitai bei kitoms „Finorder“ teikiamoms paslaugoms – dar vienas privalumas, dėl kurio esame vertinami klientų.

Asociacijos Steigimas: Ką reikia žinoti prieš steigiant?

Prieš steigiant asociaciją, būtina objektyviai įvertinti, ar Jūsų turimi lūkesčiai būsimos veiklos atžvilgiu dera su šios juridinio asmens formos tikslais. Tai – ne pelno siekiantis asmuo, kuris turi teisę gauti paramą, tad lėšų savo asmeninių poreikių tenkinimui asociacijos steigėjai ir nariai iš šios veiklos negauna. Visos lėšos, tiek gaunamos iš komercinės veiklos (asociacija gali vykdyti ūkinę komercinę veiklą, tiesiogiai susijusią su pagrindiniais veiklos tikslais), tiek kaip parama, turi būti skiriamos įstatuose įtvirtintų tikslų įgyvendinimui.  

Dar vienas niuansas – juridinio asmens viešumas, kuris reiškia ne tik atvirą galimybę įstoti į asociaciją, bet ir viešos veiklos vykdymo būtinybę, pavyzdžiui, pristatant narių sąrašą, finansavimo šaltinius ir kita.  

Prieš steigiant asociaciją, objektyviai įvertinkite, ar organizacijos veiklos įteisinimo formalumais pasirūpinsite patys ar, dėl laiko ir kompetencijos stokos, šį darbą patikėsite profesionalams.

Nepamirškite ir buhalterinės apskaitos tvarkymo, kuri asociacijai yra privaloma, kaip ir visiems kitiems juridiniams asmenims. Asociacijų apskaitą, remiantis įstatymais, galima tvarkyti savarankiškai, tačiau būtina įvertinti, ar tinkamam šio darbo atlikimui Jums pakaks laiko bei žinių. „Finorder“ – Jūsų partneris steigiant įmones bei tvarkant šių apskaitą – visada pasiruošęs suteikti profesionalią pagalbą.

Asociacijos steigėjai

LR asociacijų įstatyme, kuriame, be kitų su šiuo juridiniu asmeniu susijusių klausimų, aptariama ir asociacijų steigimo tvarka, nurodyta, jog asociacijos steigėjų, pasirašančių asociacijos steigimo sutartį, turi būti mažiausiai 3. Asociacijos steigėjai turi būti pilnamečiai. Išimtis taikoma tik tais atvejais, kai asociacijos veikla yra orientuota į vaikų ir jaunimo poreikių tenkinimą.

Asociacijos pelnas

Asociacija – ne pelno siekianti organizacija, tad asociacijos pelnas negali būti skiriamas šios narių asmeninės gerovės patenkinimui, visos lėšos, vadovaujantis LR asociacijų įstatymu, turi būti skiriamos tik asociacijos įstatuose pateiktų veiklos tikslų įgyvendinimui. Išimtys taikomas tik kalbant apie darbo užmokestį, kitos rūšies išmokas, susijusias su teisiškai įformintais darbo santykiais, autorinius atlyginimus.

Asociacijos mokesčiai

  1. Pelno mokestis (PM)

Pajamos, kurias asociacija tiesiogiai skiria viešuosius interesus tenkinančioms veikloms, pelno mokesčiu nėra apmokestinamos.

Pirmaisiais mokestiniais metais asociacija turi galimybę pasinaudoti lengvatiniu 0 proc. pelno mokesčio tarifu, jei tenkina žemiau pateiktas sąlygas:

· per mokestinius metus asociacijoje dirba ne daugiau nei 10 darbuotojų;

· per mokestinius metus bendros asociacijos pajamos neviršija 300 tūkst. eurų;

· neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse;

· įstaigos veiklos dalyviai yra fiziniai asmenys/asmuo;

· per tris, vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įmonės veikla nebuvo stabdoma;

· asociacija nėra likviduojama ar reorganizuojama;

· asociacija nėra perleidžiama kitiems dalyviams.

Sekančiais mokestiniais metais asociacijai, tenkinant žemiau pateiktas sąlygas, taikomas lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas:

· per mokestinius metus asociacijoje dirba ne daugiau nei 10 darbuotojų;

· per mokestinius metus bendros asociacijos pajamos neviršija 300 tūkst. eurų;

· asociacijos dalyviai nevaldo kitų juridinių vienetų

Jei asociacija neatitinka aukščiau paminėtų reikalavimų, taikomas standartinis 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

2. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 20 proc.

3. Pridėtinės vertės mokestis – 21 proc.

 Jei, per paskutinius 12 mėnesių, asociacijos pajamos, gautos iš ūkinės komercinės veiklos, viršija 45 tūkst. eurų ir/arba prekių, įsigytų praėjusiais kalendoriniais metais iš kitų valstybių narių, vertė yra didesnė nei 14 tūkst. eurų, šiai privalu privalo registruotis PVM mokėtoja, kuriai taikomas 21 proc. PVM mokestis. 

4. Nekilnojamo turto (NT) mokestis

Jei asociacijos turimas nekilnojamasis neatitinka Nekilnojamojo turto įstatyme paminėtų atvejų, kai ne pelno siekiančių organizacijų turtas yra neapmokestinamas, šiam taikomas 0,3 – 3 proc. mokestis nuo vertės.

5. Valstybiniam socialiniam draudimo fondui mokami mokesčiai išskaitomi iš darbuotojo darbo užmokesčio, kai sudaroma neterminuota darbo sutartis:

· PSD – 6,98 proc.

· VSD įmokų dydžiai:

· 12,52 proc. (asmeniui nedalyvaujant papildomame pensijų kaupime)

· 15,22 proc. (asmeniui dalyvaujant papildomame pensijų kaupime ir mokant 2,7 proc.)

· 15,52 proc. (asmeniui dalyvaujant papildomame pensijų kaupime ir mokant 3 proc.)

Darbdavio mokamos socialinio draudimo rūšys 1,77 proc. iš viso:

· Garantinio fondo įmokos – 0,16 proc.

· Nedarbo – 1,31 proc.

· Nelaimingų atsitikimų – 0,14 proc.

· Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmoka – 0,16 proc.

Asociacijos valdymas

Asociacijos valdymo struktūra, valdymo organų rinkimo ir atšaukimo tvarka,  kiekvienam valdymo organui tenkančios funkcijos bei kiti klausimai, susiję su asociacijos valdymu, yra nurodomi asociacijos įstatuose.

· Asociacijos valdymas, remiantis LR asociacijų įstatymu, yra patikimas visuotiniam narių susirinkimui arba kitam valdymo organui (pavyzdžiui, suvažiavimui, kongresui, asamblėjai ar kitam), kuriam priklauso visos ar dalis visuotinio narių susirinkimo teisių. Tais atvejais, kai minėtas valdymo organas turi ne visas visuotinio narių susirinkimo teises, visuotinis narių susirinkimas yra būtinas.

· Be visuotinio narių susirinkimo ir kitos asociacijos valdymo organų, taip pat turi būti ir vienasmenis (pavyzdžiui, prezidentas ar direktorius) ar kolegialus valdymo organas (pavyzdžiui, stebėtojų taryba, valdyba).

· Asociacijoms palieka teisės turėti ir kitus valdymo organus, pavyzdžiui, komisijas, darbo grupes.

Asociacijos atsakomybė pagal savo prievoles

Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, vadinasi, už neįvykdytas prievoles asociacijos steigėjai savo turtu neatsako.

Asociacijos teisinė bazė

Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reglamentuojantys asociacijų veiklą – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, taip pat – asociacijos įstatai.

Asociacijos steigimas – reikalingi dokumentai

Asociacijos steigimui yra reikalingai žemiau pateikti dokumentai.

· Asociacijos steigimo sutartis, kurioje turi būti nurodyti steigėjai, asociacijos pavadinimas, buveinės adresas ir kita LR asociacijų įstatymu reikalaujama informacija.

· Asociacijos įstatai.

· Šio juridinio asmens steigimui aktualios JAR formos. 

Patalpų savininko leidimas registruoti asociaciją jam nuosavybės teisę priklausančiose patalpose, jeigu savininkų ne vienas – reikia visų jų leidimų.

finorder - paslaugas teikia nuotoliniu būdu
finorder įsikūrė 2009 metais ir toliaus sėkmingai kaupia patirtį
finorder klientų skaičius perkopė 70

Dažniausiai užduodami klausimai – Asociacijos Steigimas

Kiek kainuoja asociacijos steigimas?

Jeigu norite sužinoti, kiek kainuoja asociacijos steigimas – kviečiame susisiekti asmeniškai. Įvertinsime Jūsų poreikius, lūkesčius bei pateiksime pasiūlymą. Susisiekite su biuru Vilniuje +370 606 77 336 arba Kaune +370 606 77 336.

Kodėl apsimoka steigti asociaciją?

Vienas svarbiausių asociacijos, kaip juridinio asmens, privalumų yra tai, jog ji gali gauti paramą. Su veikla susiję sprendimai yra priimami visuotinio ar dalinio narių susirinkimo metu. Tai dažniausiai padeda pasiekti optimalią įmonės veiklos strategiją.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti