Įstatinio kapitalo didinimas

Įstatinis kapitalas – tam tikro dydžio pinigų suma, kurią akcininkai, įsigydami akcijų, investuoja į naujai kuriamą įmonę. Reikalavimai įstatinio kapitalo atžvilgiu priklauso nuo įmonės juridinio tipo. Individualioms įmonėms (IĮ), Mažosioms bendrijoms (MB), Labdaros ir paramos fondams, Ūkinėms bendrijoms bei asociacijoms minimalaus įstatinio kapitalo dydžio nėra, tuo tarpu Uždarajai akcinei bendrovei (UAB) šio suma siekia 2500 Eur, Akcinei bendrovei (AB) – 25000 Eur.

Įstatinio kapitalo didinimas yra vykdomas vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka.  Šis procesas gali būti atliekamas dviem būdais.

 • Papildomais įnašais iš esamų akcininkų ar kitų fizinių/juridinių asmenų, išleidžiant naujas akcijas. Jei įmonė, ketinanti didinti įstatinį kapitalą, yra nemoki, šio didinimas papildomais įnašais galimas akcijas įsigyjant tik esamiems akcininkams, darbuotojams ar kreditoriams.  
 • Įstatinio kapitalo didinimas įmonės lėšomis (iš nepaskirstyto pelno, rezervų, akcijų priedų) išleidžiant naujas akcijas ir nemokamai padalijant šias akcininkams arba padidinant jau išleistų akcijų nominaliąją vertę.

Kokiais atvejais didinamas įstatinis kapitalas?

Sprendimas dėl įstatinio kapitalo didinimo įprastai yra priimamas dėl dviejų pagrindinių priežasčių.

 • Siekiant į vykdomą verslą pritraukti daugiau lėšų.
 • Bandant užtikrinti įmonės turimų finansinių įsipareigojimų įvykdymą.

Kokia informacija reikalinga įstatinio kapitalo didinimo dokumentų parengimui?

Rengiant dokumentus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimu, reikalinga žemiau pateikta informacija.

 • Pagrindiniai duomenys apie įmonę (įmonės pavadinimas, kodas, įmonės buveinės adresas).
 • Duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas, deklaruotas gyvenamosios vietos adresas) akcininkų ar asmenų, pasirašiusių akcijas. Tais atvejais, kai akcininkas ؎ juridinis asmuo, turi būti pateiktas įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, įmonės direktoriaus duomenys.
 • Duomenys apie akcijų pasiskirstymą.
 • Esamas įmonės įstatinio kapitalo dydis, kurį ketinama didinti.
 • Nominalioji akcijų vertė.
 • Sumos, kuria ketinama padidinti įmonės įstatinį kapitalą, dydis.
 • Naujai išleidžiamų akcijų kiekis, kaina bei pasiskirstymas.
 • Konkreti pinigų suma įstatinio kapitalo didinimui, gauta iš kiekvieno akcininko.
 • Tais atvejais, kai įstatinis kapitalas yra didinimas iš įmonės lėšų, turi būti pateikia informacija, kokia suma bus didinama nominali akcijos vertė.

Įstatinio kapitalo didinimas – etapai

 • Sušaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu ne mažiau nei 2/3 akcininkų turi pasisakyti už įmonės įstatinio kapitalo didinimą.
 • Praėjus ne daugiau nei 10 dienų nuo visuotiniame akcininkų susirinkimo, akcininkų sprendimas  dėl įstatinio kapitalo didinimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.
 • Atsižvelgus į tuo metu galiojančius įstatymus, parengiami nauji įmonės įstatai.
 • Paruošiamos bei pasirašomos sutartys tarp įmonės ir šios akcijas įsigyjančių asmenų.
 • Akcininkai apmoka akcijas. Kiekvieno akcininko, kuris pasirašė tos įmonės akcijų pirkimo sutartį, pradinis įnašas pinigais privalo būti ne mažesnis nei ketvirtadalis visų įsigytų akcijų vertės. Likusi suma už įsigytas akcijas turi būti sumokama ne per ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį nuo sutarties pasirašymo (galimi tiek piniginiai, tiek kitokios formos įnašai).
 • Visi dokumentai, reikalingi įmonės įstatinio kapitalo didinimui, pateikiami patvirtinti notarui.
 • Notaro patvirtinti dokumentai bei užpildytos reikiamos JAR formos pateikiami Juridinių asmenų registrui.

Įstatinio kapitalo didinimas: Kokius dokumentus reikia pateikti notarui?

 • Galiojančių įmonės bendrovių nuostatų originalus variantas bei naujai parengtų bendrovės įstatų projektas.
 • Originalus variantas protokolo (sprendimo) dėl įmonės direktoriaus išrinkimo/paskyrimo.
 • Įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo asmens tapatybės dokumentas.
 • Įmonės antspaudas.
 • Dokumentai, patvirtinantys įnašų už naujai išleistas akcijas apmokėjimą (įstatinį kapitalą didinant papildomais piniginiais įnašais).
 • Paskolos sutarties ar kito dokumento, patvirtinančio skolą originalas bei skolos suderinimo aktas, pasirašytas tarp įmonės ir akcininko (jei įstatinis kapitalas didinamas atliekant tarpusavio užskaitą/ kapitalizuojant akcininkų paskolą.
 • Turto vertinimo ataskaita, turto perdavimo – priėmimo aktas, NT registro išrašas, įrodantis nepiniginio įnašo perdavimą įmonei (įstatinį kapitalą didinant turtu).
 • Įmonės finansinės atskaitomybės/tarpinės finansinės atskaitomybės ataskaita, duomenys, pagrindžiantys, iš kokių lėšų įmonė ketina didinti įstatinį kapitalą (jei įmonės įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų).
 • Įmonės direktoriaus patvirtintas dokumentas, liudijantis, jog  esamo įstatinio kapitalo dydis visiškai apmokėtas.
 • Įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtas sprendimas dėl įstatinio kapitalo didinimo.

Įstatinio kapitalo didinimas – ką svarbu žinoti prieš?

Ši procedūra galima tik tokiu atveju, jei visas įstatinis kapitalas jau yra apmokėtas.

Jei informacija apie visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą didinti įstatinį kapitalą per 6 mėnesius nebuvo pateikta JAR, šis laikomas negaliojančiu, o akcininkų, pasirašiusių už akcijas, įnašai privalo būti grąžinti.  

Tais atvejais, kai bendrovės balanse yra nuostoliai, įstatinio kapitalo didinimas įmanomas tik panaudojant perkainojimo rezervą.

Žemiau pateikti mokesčiai, taikomi įstatinio kapitalo didinimo atveju.

 • Nustatyto dydžio mokestis Registrų centrui.
 • Nustatyto dydžio mokestis notarui, tvirtinančiam reikiamus dokumentus įmonės įstatinio kapitalo didinimo procedūrai. 
 • Turto vertintojo paslaugos kaina (jei įstatinis kapitalas didinimas ne pinigais, bet kitos rūšies turtu).

Tai – tik dalis teisinių ir mokestinių niuansų, su kuriais būtina susipažinti prieš atliekant įstatinio kapitalo didinimo procedūrą. Jums tai atrodo pernelyg sudėtinga ar tiesiog trūksta laiko gilintis į proceso atlikimo specifiką? Kreipkitės į „Finorder“ – finansų apskaitos ir teisinių paslaugų įmonę, dirbančią su smulkiojo bei vidutinio verslo įmonėmis.

Garantuojame, jog mūsų profesionalai suteiks visą reikiamą informaciją, susijusią su įmonės įstatinio kapitalo didinimu bei atliks reikiamas procedūras šiam procesui įgyvendinti.

Užpildę paraiškos formą, esančią „Finorder“ interneto svetainėje, sužinosite, kokia šios paslaugos kaina konkrečiu Jūsų įmonės atveju.

finorder - paslaugas teikia nuotoliniu būdu
finorder įsikūrė 2009 metais ir toliaus sėkmingai kaupia patirtį
finorder klientų skaičius perkopė 70

Dažniausiai užduodami klausimai – Įstatinio kapitalo didinimas

Kada steigiant įmonę reikalingas įstatinis kapitalas?

Įstatinis kapitalas yra reikalingas tuomet, kai yra steigiama UAB arba AB. Dydžiai:

1. Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB) – 2 500 eur.
2. Akcinė Bendrovė (AB) – 25 000 eur.

Ar įstatinio kapitalo didinimas gali būti atliekamas nuotoliniu būdu?

Taip, mes teikiame paslaugas visoje Lietuvoje nuotoliniu būdu. Įstatinio kapitalo didinimo darbai taip pat gali būti atliekami nuotoliniu. Nereikia atvykti į mūsų biurą.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti