MB likvidavimas

Mažosios bendrijos likvidavimas galimas remiantis įstatymais, kurie apibrėžia ne tik reikalingų dokumentų pateikimą, tačiau taip pat ir tinkamą procesų atlikimą. Ne veltui likvidavimo dokumentams paruošti verta samdyti specialistą, kuris pasirūpins, kad likvidavimo procesas būtų ne tik sklandus, tačiau ir greitas. Paslaugų kaina yra maža, tačiau gaunama pagalba padeda sutaupyti daug laiko ir dažnai – pastangų. 

MB veiklos tęstinumas

Mažosios bendrijos likvidavimo procesas gali trukti nuo kelių mėnesių iki kelių metų priklausomai nuo įmonės dokumentų sutvarkymo, atsiskaitymo su kreditoriais ir panašiai. MB likvidavimas atliekamas remiantis 30 str. Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas. Jame yra nusakoma: “Mažoji bendrija gali būti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais”.

Specialistai, kurie padeda tinkamai sutvarkyti su likvidavimu susijusius dokumentus, dažniausiai bendrasavininkų arba savininkų klausia – ar tikrai uždarymas yra tas žingsnis, kurį jie nori žengti. Juk galima parduoti įmonę arba pertvarkyti ją į UAB, priklausomai nuo to, kas Jūsų įsitikinimu turi daugiau pranašumų: UAB ar MB veikla. Verslo pirkimas Lietuvoje yra dažnas pasirinkimas, kadangi nereikalingas įstatinis kapitalas, kaip kad UAB atveju, įmonė jau veikia, turi pagrindą. Natūralu, kad tokie verslai susilaukia dėmesio.

Visgi, jeigu MB nariai nubalsuoja dėl likvidavimo – jis atliekamas žemiau aptartais žingsniais. 

Kas sprendžia dėl likvidavimo?

Savarankiškai įmonė gali būti likviduojama tokiu atveju, kai MB susirinkimo metu kvalifikuota dauguma nusprendžia dėl uždarymo. Galimas likvidavimas ne tik savarankiškai, tačiau ir priverstinai. Įstatyme yra nurodoma, kad priverstinis MB likvidavimas galimas: “Kai sprendimą likviduoti mažąją bendriją priima Juridinių asmenų registro tvarkytojas, mažoji bendrija likviduojama taikant Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva”.

Nemokumas trukdo MB likvidavimą savarankiškai. Jeigu MB yra nemoki – tuomet ji pirmiausia turi skelbti bankrotą. Paskelbus – likvidavimo darbai yra kitokie nei jį atliekant be skolų. Bankroto atveju MB yra likviduojama remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka.

Nubalsavus dėl likvidavimo arba teismui priėmus, kad MB turi būti likviduojama – nuo priėmimo dienos įmonė praranda statusą “aktyvi”, kuris keičiamas į “likviduojama”. Savarankiškai likviduojant įmonę savininkai gali pasirinkti datą nuo kurios įsigalios likvidacijos statusas. Jeigu sprendimą priėmė teismas – likvidavimas galioja nuo įsiteisėjimo dienos.

Kas yra likvidatorius?

Įmonės likvidavimo atveju labai svarbią funkciją atlieka likvidatorius. Tai yra asmuo, kurio rankose atsiduria MB. Nuo tos dienos, kai likvidatorius yra patvirtinamas – MB savininkai nebeturi galios įmonės atžvilgiu. Savarankiškai likviduojant įmonę – likvidatorių gali paskirti  narių susirinkimas. Priverstiniu likvidavimo atveju – jį paskiria teismas. Skyrus keletą likvidatorių – sudaroma speciali likvidatorių komisija. 30 str. | Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas yra nurodoma, kad: “<…> likvidatoriais gali būti skiriami tik mažosios bendrijos nariai ir vienas iš likvidatorių skiriamas likvidacinės komisijos pirmininku”. Tai reiškia, kad likvidatoriaus funkciją gali atlikti ir vienas iš buvusių MB narių. Žinoma, jeigu jis turi tam kompetenciją. Taip pat pabrėžiama, kad likvidatorius turi būti paskirtas anksčiau, jeigu MB buvo steigiama ribotam laikotarpiui: “Jeigu mažoji bendrija įsteigta ribotam laikui, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki nustatyto laikotarpio pabaigos, mažosios bendrijos narių susirinkimas privalo paskirti likvidatorių (likvidatorius) arba priimti sprendimą pratęsti veiklos laikotarpį ir pakeisti mažosios bendrijos nuostatus”. Pasikartosime, kad paskyrus likvidatorių – MB valdžios organai nebeturi galios. Nebent visuotinio susirinkimo metu būtų nuspręsta, kad nebenorima savanoriškai likviduoti įmonės.

Likvidatorius (arba komisija) turi atlikti šias funkcijas:

 • Apie save pateikti duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojui (nurodomi kiekvieno likvidatoriaus: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta).
 • Pasirūpinti, kad būtų baigtos MB mokestinės prievolės.
 • Kontaktuoti su MB skolininkais ir pateikti apmokėjimo užklausas.
 • Perduoti MB nariams turtą, kuris lieka po atsiskaitymo su kreditoriais.
 • Sudaryti finansinių metų ataskaitos balansą.
 • MB dokumentus pateikti saugojimui dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
 • Sudaryti MB likvidavimo aktą, kuriame nurodyti visi įmonės uždarymo darbai.
 • Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti MB likvidavimo aktą bei kitus reikalingus dokumentus.
 • Uždaryti MB internetinę svetainę.

MB likvidavimo viešinimas

Nusprendus likviduoti įmonę – svarbu apie tai informuoti viešai. MB – ne išimtis. Nurodoma, kad apie likvidavimą MB turi tris kartus kas 30 dienų viešai paskelbti apie priimtą sprendimą įmonės nuostatuose nurodytais kanalais. Kitas variantas – vieną kartą paskelbti viešai, tačiau kiekvienam MB kreditoriui apie tai pranešti asmeniškai. 

Viešame skelbime turi būti nurodytas:

 • MB pavadinimas.
 • MB kodas.
 • MB registracijos adresas (buveinė).
 • Registras, kuriame yra kaupiami duomenys apie MB.
 • Nuosprendžio likviduoti MB priėmimo data.

Sumokami visi savininko mokesčiai, algos bei atliekami visi kiti finansiniai įsipareigojimai, kurių nesutvarkius MB negali būti likviduota.

MB likvidavimo mokesčiai

Mažosios bendrijos likvidavimo įstatyme taip pat pabrėžiama, kad: “Po atsiskaitymo su likviduojamos mažosios bendrijos kreditoriais likęs turtas padalijamas likviduojamos mažosios bendrijos nariams proporcingai jų įnašų dydžiui, buvusiam sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimo dieną”. Taigi, pirmiausia yra atsiskaitoma su kreditoriais, o tik tada turtas dalijamas nariams. Atsiskaitymas su kreditoriais yra vykdomas remiantis įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu narys iki sprendimo likviduoti įmonę nėra įvykdęs savo finansinio įsipareigojimo dėl įnašo – tokiu atveju jis gali gauti likviduojamos MB turto proporcingo jo įnašo (kuris dažniausiai apibrėžiamas MB įstatų) dydžiui. Jeigu sprendimas dėl MB likvidavimo yra atšaukiamas – apie tai reikia kuo skubiau pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Likvidavimo pabaiga nurodoma, kai MB yra išregistruojama iš Juridinių asmenų registro.

Skambinti
Parašyti