Viešosios įstaigos (VšĮ) apskaita

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai ribotos atsakomybės juridinis, pelno nesiekiantis asmuo, kurio pagrindinis veiklos tikslas – visuomenei naudinga veikla, dažniausiai vykdoma, pavyzdžiui, švietimo, kultūros, socialinių paslaugų, aplinkosaugos ir panašiose srityse. VšĮ nedraudžiama verstis ir komercine veikla, tiesa, ši privalo būti tiesiogiai susijusi su įstatuose įtvirtintais įstaigos veiklos tikslais.

VšĮ apskaitai taikomi LR Buhalterinės apskaitos įstatymas, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklės, verslo apskaitos standartai. Všį apskaitos politika, kuri pasirenkama vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais bei visais teisės aktais, reglamentuojančiais šio juridinio asmens tipo veiklą bei buhalterinės apskaitos tvarkymą, turi būti patvirtinta VšĮ vadovo. 

Kokie yra VšĮ buhalterinės apskaitos ypatumai?

Esminiai VšĮ apskaitos tvarkymo bei mokesčių ypatumai yra įtakojami fakto, jog tai – pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Viešosios įstaigos apskaitoje taikomas dvejybinio įrašo būdas. Būtina, laikantis konkrečių laiko terminų, deklaruoti privalomus mokėti mokesčius (VšĮ atveju dažniausiai tai yra lengvatinis pelno mokestis, GPM, PVM ir VSD bei PSD mokesčiai, mokami Sodrai) bei nustatytu laiku pateikti parengtą metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 


Lengvatinis pelno mokesčio tarifas

Jei, per mokestinius metus, VšĮ dirba ne daugiau nei 10 darbuotojų ir bendros pajamos neviršija 300 tūkst. eurų, pirmąjį mokestinį laikotarpį taikomas lengvatinis 0 proc. pelno mokestis, kitais mokestiniais metais – lengvatinis 5 proc. pelno mokestis. Jei VšĮ netenkina bent vienos iš minėtų sąlygų, pajamos apmokestinamos standartiniu 15 proc. pelno mokesčio tarifu. 


Galimybė samdyti savanorius

Remiantis Savarankiškos veiklos įstatymu, VšĮ veikloje gali dalyvauti savanoriai, su kuriais sudaroma ne darbo, o savanoriškos veiklos sutartis. Reikia pažymėti, jog ši galimybė netaikoma VšĮ vadovams, galintiems dirbti tik pagal darbo sutartį. Savanoriai, remiantis darbo kodeksu, nelaikomi darbuotais, jų atliekamas darbas negali būti atlyginamas,  išskyrus tuos atvejus, kai kompensuojamos išlaidos, patiriamos su savanoriškos veiklos atlikimu.  Savanoriškas darbas, kurio atlikime atsiranda darbo santykių požymių, pavyzdžių, faktinis konkrečių darbo funkcijų atlikimas, užmokestis ir kita, gali būti traktuojamas kaip nelegalus darbas ir užtraukti su tuo susijusią administracinių teisių pažeidimo atsakomybę. 


Pelno skirstymas

Vienintelės galimos Všį steigėjų ir/arba dalyvių pajamos iš VšĮ veiklos, priešingai nei UAB ar MB atveju, kurie, verslui nešant pelną, gali gauti ir dividendus – atlyginimas. Visas pelnas, kurį gauna VšĮ, turi būti skiriamas VšĮ steigimo įstatuose išskirtiems tikslas ir negali būti išmokamas kaip dividendai.   


Galimybė gauti paramą

Remiantis LR Labdaros ir paramos įstatymu, VšĮ  turi teisę gauti paramą (parama pagal GPM įstatymą, 2 proc. parama, kurią fiziniai asmenys gali skirti pajamų deklaravimo metu bei kitos paramos galimybės iš fizinių bei juridinių asmenų, valstybės ar savivaldybių) bei būti paramos teikėjais. VšĮ prieinama galimybė teikti paraiškas į ES paramos priemones, skirtas nevyriausybinėms organizacijoms. 

VšĮ skiriama parama gali būti ne tik pinigai,  bet ir bet koks kitas turtas, pagamintos ar įsigytos prekės, paslaugos ir kita. 


Rinktis buhalterinę įmonę ar buhalterį?

VšĮ apskaita gali būti tvarkoma savarankiškai, įsteigus pastovaus buhalterio etatą ar samdant buhalterinių paslaugų įmonę. Savarankiškas apskaitos tvarkymas, atsižvelgiant į sudėtingas šio proceso ypatybes, neretai pareikalauja itin daug laiko, o neretai kyla ir klaidų apskaitoje tikimybė.

Nuolatinis buhalteris, žinant faktą, jog apskaitos darbų kiekvieną mėnesį gali keistis, dažnai nėra racionalus sprendimas. Tuo tarpu buhalterinė įmonė, kurios paslaugų kaina priklauso nuo atliktų apskaitos darbų kiekio, gali padėti sutaupyti ne tik Jūsų vertingą laiką, bet ir pinigus. Nereikės rūpintis, kas apskaitą tvarkys buhalterio atostogų ar nedarbingumo metu: buhalterinių paslaugų įmonėje dirba ne vienas specialistas, tad apskaito paslaugos klientams, atsižvelgiant į poreikius, teikiamas nenutrūkstamai.  Ne mažiau reikšmingas ir faktas, jog „Finorder“ gali ne tik atlikti aktualius apskaitos darbus, bet ir, išanalizavus konkrečios įmonės situaciją, pateikti rekomendacijas, kaip padidinti pastarosios veiklos efektyvumą. 

vsi apskaita
všį buhalterinė apskaita
všį apskaitos ypatumai


Nuo ko priklauso VšĮ apskaitos kaina?

Buhalterinės apskaitos paslaugų kaina yra kintanti, priklausomai nuo tokių veiksnių, kaip pirminių dokumentų kiekis, įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius, privalomų mokėti mokesčių rūšys. Atsižvelgiant į konkrečios įmonės veiklos apimtis, galima rinktis ne jau aptartą kintančios, tačiau fiksuotos kainos variantą. Į minimalią apskaitos tvarkymo kainą, taikomą tais atvejais, kai įmonės pateikiamų dokumentų kiekis yra nedidelis, yra įtrauktas ir suteiktų paslaugų mokestis, apimantis tokius fiksuotus kaštus, kaip, apskaitos specialistų darbo užmokestis bei naudojamų buhalterinės apskaitos programų licencijos kaina. 

Teikiant apskaitos tvarkymo paslaugas, visada orientuojamės į aukščiausią kokybę, tačiau, įvertinę esamą ar planuojamą kliento įmonės veiklos modelį, ieškome galimybių apskaitos paslaugas pasiūlyti pigiau. Kviečiame nemokamai pateikti užklausą ir sužinoti, kiek kainuotų Jūsų įmonės apskaitos tvarkymas pas mus. Galbūt paaiškės, jog šiuo metu už apskaitos tvarkymą mokate gerokai brangiau ir neliks abejonių, kokios apskaitos bendrovės paslaugas užsisakyti? 

Kas prisiima atsakomybę už atliktus darbus?

Priėmus sprendimą turėti buhalterio etatą įmonėje, šio atliekamų darbų kontrolė, o taip pat – ir atsakomybė už apskaitoje padarytas klaidas, tektų įmonės vadovui. Patikėjus apskaitos tvarkymą buhalterinės apskaitos įmonei, sukti galvos dėl to nebereikės: visa atsakomybė už buhalterinės apskaitos tvarkymą tenka apskaitos įmonei.

 Su savo klientais bendradarbiaujame vadovaudamiesi pasirašyta paslaugų teikimo sutartimi, prisiimame visišką atsakomybę už Jūsų pateikiamų duomenų apskaitą, apskaitos tvarkymą laiku bei remiantis visais šią sritį reglamentuojančiais įstatymais 

Mūsų įmonėje funkcionuoja patikima, kelių lygių kontrolės sistema, kurios paskirtis – užtikrinti, jog kliento pateikti apskaitos duomenys būtų tiksliai ir laiku apskaityti, o visi reikiami mokesčiai – laiku apskaičiuoti ir pateikti atsakingoms valstybinėms institucijoms.

Buhalterinės apskaitos tvarkymas – sritis, kurioje esame profesionalai, tačiau, norėdami užbėgti už akių galimam žmogiškosios klaidos faktoriui, „Finorder“ yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, padengiančiu klientu žalą, patiriamą dėl apskaitoje padarytų klaidų.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti