Turto deklaravimas: kam jis yra privalomas?

Deklaruoti turtą privalo tie asmenys, kuriems pagal užimamas pareigas tai yra prievolė. Turto deklaracijos forma yra FR0001. Ją dažniausiai turi pateikti valstybės politikai ir jų šeimos nariai, valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai, taip pat ir antstoliai bei jų šeimos nariai, notarai ir t.t.

Turto deklaracijos pateikimas padeda kurti skaidrią ir atsakingą visuomenę. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) taip pat patikslina, kad turto deklaravimo duomenis: „<…> taip pat naudoja nustatant ir rizikingiausius mokesčių mokėtojus – informacija analizuojama ir lyginama su VMI turimais bei iš trečiųjų šaltinių gautais duomenimis apie asmenų pajamas, turimą turtą ir išlaidas“.

Turto deklaravimo dalyviai

VMI primena, kad „<…> pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą 2021 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą Lietuvoje ir užsienyje deklaruoti privalo: seimo paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai, valstybės politikai ir tarnautojai, valstybės ar savivaldybių įstaigų, įskaitant aukštųjų mokyklų, akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių padalinių, jei akcininkė ar steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų pavaduotojai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai. Taip pat teisėjai, notarai, prokurorai, antstoliai ir kiti Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys ir jų šeimos nariai“.

Taigi, turto deklaravimas orientuotas į viešus asmenis, kurie atsakingi už šalies gerovės kūrimą. Rodydami pavyzdį jie turi skatinti visuomenę taip pat atsakingai deklaravimo metu nurodyti gautas pajamas.

Koks turtas turi būti deklaruojamas?

Metinėje turto deklaracijoje, formoje FR0001, už praėjusius metus reikia deklaruoti nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, paskolintas ir grąžintas lėšas, vertybinius popierius ir t.t. Detalią informaciją apie tai, koks turtas turi būti deklaruojamas, rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje. Deklaruoti turtą turi asmenys, kurie yra sulaukia 18-os metų.

Turto deklaracija yra pildoma už praėjusius metus. Ją reikia pateikti iki gegužės 2-os dienos. Turto deklaravimo pareigybių (priežasčių) kodų sąrašas taip pat detalizuotas Valstybinės mokesčių inspekcijos internetiniame puslapyje.

VMI patikslina, koks turtas turi būti deklaruojamas (turima deklaruoti iki gruodžio 31 d. turėtą turtą):

 • „Nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį;
  kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal teisės aktus privaloma teisinė registracija;
 • Pinigines lėšas, turimas kredito įstaigose ir ne jose, jeigu jų bendra suma viršijo 1 500 eur;
 • Pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršijo 1 500 eur;
 • Paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršijo 1 500 eur;
 • Meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršijo 1 500 eur;
 • Vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršijo 1 500 eur“.

Deklaracijos formoje turi būti nurodomas ir Lietuvoje, ir tuo pačiu užsienio valstybėje turimas turtas.

Deklaracijos pateikimas

Deklaraciją galima pateikti tik elektroniniu būdu. Tai padaryti galite prisijungę prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS).

Pateikti deklaracijas taip pat galima ir siunčiant paštu bet kuriai apskrities VMI arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui. Tačiau tik tiems asmenims, kurie atitinka žemiau VMI pateiktus reikalavimus:

 • Gyventojai, kurie pageidauja gauti piniginę socialinę paramą;
 • Gyventojai, kurie pageidauja gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti;
 • Gyventojai, kurie pageidauja gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms;
 • Gyventojai, kurie aukoja savarankiškam politinės kampanijos dalyviui didesnes nei 12 eur sumas;
 • Politinių partijų nariai, kurie kalendoriniais metais sumokėjo didesnį nei 360 eur politinės partijos nario mokestį.

Gavusi duomenis ir juos susisteminusi, VMI kiekvienais metais viešai paskelbia apie turto deklaracijas. Tos yra prieinamos visiems, kurie nori sužinoti apie tam tikro asmens pajamas.

2020 m. gruodžio 23 d. priimti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 ir 10 straipsnių pakeitimai. Iki tol deklaruoti turtą turėjo valstybės kontrolierius, jo pavaduotojai, valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai. Po pakeitimo prievolė deklaruoti turtą atsirado „<…> ir visiems kitiems Valstybės kontrolės darbuotojams bei jų šeimų nariams, laikomiems nuolatiniais Lietuvos gyventojais“.

Skambinti
Parašyti