Mokestis už aplinkos teršimą: ką reikia žinoti?

Mokestis už aplinkos teršimą yra nustatomas remiantis „Lietuvos Respublikos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu“, kuris buvo priimtas 1999-05-13 ir jo pataisomis papildytomis 2021-01-01.

Mokesčio objektai:

 • Išmetami į aplinką teršalai;
 • Kokio kito pagaminto ar įvežto į Lietuvos Respublikos teritoriją gaminio sudedamoji dalis, kuri negali būti naudojamas pagal paskirtį;
 • Sąvartyne šalinamos atliekos.

Mokesčio mokėtojai

Mokestis už aplinkos teršimą yra taikomas:

 • Už teršimą iš stacionarių šaltinių.

Teršimas iš stacionarių šaltinių yra mokamas fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų bei jų padalinių, kurie įstatymo nurodyta tvarka turi taršos leidimą, kuriame apibrėžti normatyvai. Juose nurodomos taršos išmetimo į aplinką: orą, vandens telkinius ir žemės paviršių bei jos gelmes, normos. Šis mokestis yra mokamas už faktiškai per mokestinį laikotarpį išmestą į aplinką teršalų kiekį.

 • Už teršimą iš mobilių šaltinių.

Kuro mokestis yra skirtas tvaresnio gyvenimo puoselėjimui, orientuotas yra mažiau taršių automobilių pirkimą. Mokestis yra skirtas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Visiems, kurie naudoja taršias transporto priemones, kurios padeda gauti tiek ekonominę, tiek moralinę naudą. Mokesčio mokėjimo laiko tarpas yra metinis. Mokama už sunaudotų degalų kiekį. Jeigu mokamas mokestis skirtas oro transporto priemonių taršai “dengti” – mokama už pakilimo bei nusileidimo ciklų skaičių.

 • Už teršimą pakuotės atliekomis.

Teršimas pakuotės atliekomis apmokestina gamintojus ir/arba importuotojus. Taip pat už atliekas sąvartyne moka jo operatorius. Už teršimą pakuotės atliekomis mokestis yra mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį tiektą Lietuvos valstybės vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių pakuotės kiekį.

Mokesčio už aplinkos teršimą sumokėjimo laiko tarpas yra vieni kalendoriniai metai. Tai nėra taikoma veiklai, kuri yra orientuota į žemės ūkį ir jame veikiančius judančius mechanizmus.

Mokestis už aplinkos teršimą: lengvatos

Kaip ir daugelį kitų atvejų, taip ir šiam mokesčiui yra siūlomos lengvatos, kurios suteikia galimybę mokėti mažesnį mokestį arba jo nemokėti visai.

 1. Įstatyme yra nurodyta, kad galimas atleidimas nuo mokesčio tokiu atveju, kai: „<…> Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, išskyrus atvejus, kai aplinkos apsaugos priemonei įgyvendinti naudojamos valstybės biudžeto lėšos, taip pat kai įgyvendinamos aplinkos apsaugos priemonės, skirtos biokurui naudoti“. Atleidimas galimas ne ilgiau nei 3-iems metams.
 2. Taip pat nuo mokesčio yra atleidžiami tie mokėtojai, kurie:

  2.1. Naudoja transporto priemones, kurios atitinka N1 ir M1 kategorijas. Taip pat tikslinama, kad tokios transporto priemonės turi būti varomos benzinu arba dujomis bei būti registruotos ne anksčiau nei prieš 4-erius metus.

  2.2. Tiems, kurie teršia M2, M3, N2 ir N3 tipo transporto priemonėmis. Jos turi būti registruotos ne anksčiau nei prieš 3 metus.

  2.3. Atleidžiami nuo mokesčio transporto priemonių valdytojai, kurie naudoja biodegalus (o jie turi atitikti Lietuvos technines specifikacijos standartus): biodyzelinas, sintetinis dyzelinas ir t.t.

  2.4. Asmenys, kurie gali pateikti dokumentus įrodančius, kad yra deginamas biokuras.

  2.5. Tie, kurie rūpinasi sąvartyną esančių atliekų šalinimu: fosfogipsas, įvairios cheminės medžiagos, pelenai ir t.t.

  2.6. Ir kitais atvejais.

Įstatymas yra nuolat papildomas bei koreguojamas, tad reikia sekti naujinius.

Mokesčio už aplinkos teršimą deklaravimas ir sumokėjimas

Aplinkos teršimo mokestis yra mokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Sumokėti reikia iki kiekvienų kitų metų vasario 15-os dienos. Mokestinė prievolė laikoma įvykdyta tokiu atveju, kai deklaracija yra pateikta, o mokestis sumokėtas laiku.

Skambinti
Parašyti