VšĮ (viešosios įstaigos) steigimas

Turinys

Lyginant su kitomis teisinėmis veiklos formomis, kurių daugumos pagrindinis tikslas – pelnas, viešosios įstaigos steigimas susijęs su siekiu vykdyti visuomenei naudingą veiklą, dažniausiai – kultūros, švietimo ar kituose sektoriuose.

Všį steigėjų, kurie gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, skaičius nėra ribojamas. Tuo atveju, kai steigėjas yra vienas, sudaromas steigimo aktas, kai steigėjų daugiau – steigimo sutartis. Kitas steigimo dokumentas, kurį privalu pasirašyti visiems VšĮ dalininkams – steigimo sutartis, aiškiai apibrėžianti tvarką, kuria remiantis organizacija ketina vykdyti savo veiklą.

VšĮ įkūrimas bei šį įstatymiškai reglamentuojanti tvarka asmenims, neturintiems analogiškos patirties, gali atrodyti labai painus, sunkiai įveikiamas uždavinys. Ne mažiau svarbu ir laikas, kuris šiuo atveju bus sugaištas ne tik atliekant konkrečius VšĮ steigimo žingsnius, bet, visų pirma, gilinantis į šių atlikimui keliamus reikalavimus.

Bene racionaliausia išeitis – VšĮ ar kito juridinio tipo įmonės steigimas, patikėtas „Finorder“ komandai. Dirbame kokybiškai ir greitai, operatyviai reaguojame į visus šios srities reikalavimų pokyčius. Galėsite būti ramūs, jog Jūsų veiklos startas bus sėkmingas!

Kas yra VšĮ (viešoji įstaiga)?

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai ribotos atsakomybės juridinis, pelno nesiekiantis asmuo. Pagrindinis šio juridinio asmens tikslas – vykdyti naudingą visuomenei veiklą. Dažniausiai VšĮ veikia kultūros, švietimo, aplinkosaugos, socialinių paslaugų ir panašiose srityse. Viešosioms įstaigoms įstatymiškai leidžiama užsiimti ir komercinio pobūdžio veikla, tačiau pastaroji turi būti glaudžiai susijusi su VšĮ įstatuose įtvirtintais pagrindiniais veiklos tikslais.

Komercinė veikla – ne vienintelis galimas pajamų, skirtų veiklos vystymui, šaltinis. Lėšos gali būti pritraukiamos iš dalininkų įnašų, dotacijų, tikslinių įnašų ir kita.

VšĮ valdymo funkcijas gali atlikti įmonės vadovas (jei steigėjas – vienas asmuo) arba dalininkų susirinkimas (jei steigėjų yra daugiau). Tokiu atveju sprendimai priimami balsuojant (nebent VšĮ įstatuose numatyta kita balsavimo tvarka), kiekvienas steigėjui turint vieną balsą, nepriklausomai nuo piniginio įnašo dydžio.

Viešosios įstaigos privalumai:

 • VšĮ atveju taikoma ribota civilinė atsakomybė, reiškianti, jog įmonės dalininkas, nesėkmės atveju, rizikuoja tik į VšĮ veiklą įneštomis lėšomis, o asmeninis turtas yra apsaugotas;
 • Nėra įstatinio kapitalo būtinybės;
 • Galimybė pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis. Sąlygos, kurias būtina atitikti, norint pasinaudoti šia galimybe, išsamiai aptartos temoje „Pagrindiniai VšĮ mokesčiai“;
 • Galimybė vykdyti komercinę veiklą;
 • Galimybė gauti 2 proc. paramą iš gyventojų ir paramą iš juridinių asmenų;
 • Lėšų pritraukimo galimybė dalininko teises perleidžiant tretiems asmenims;
 • VšĮ prieinama galimybė teikti paraiškas į ES paramos priemones, skirtas nevyriausybinėms organizacijoms;
 • Nusprendus pasitraukti iš veiklos, VšĮ dalininko teisės gali būti perleidžiamos kitiems asmenims.

Viešosios įstaigos trūkumai

 • Visas pelnas, kurį gauna VšĮ, turi būti skiriamas VšĮ steigimo įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui ir negali būti išmokamas kaip dividendai. Vienintelės VšĮ steigėjų ir dalyvių pajamos – darbo užmokestis;
 • VšĮ turi ribotas veiklos plėtros ir vystymo galimybes, pavyzdžiui, negali būti pertvarkoma į UAB;
 • VšĮ gali užsiimti tik įstatuose įtvirtinta veikla;
 • VšĮ – užsienyje nežinomas juridinio asmens tipas, tad, nusprendus vykdyti veiklą tarptautiniu mastu, galima susidurti su nesklandumais.
všį steigimas internetu gera kaina

Kokius procesus reikia atlikti steigiant VšĮ?

Žemiau pateikti pagrindiniai procesai, kuriuos reikia atlikti kuriant VšĮ. Jei įstaigos steigimo formalumus patikėsite „Finorder“ komandai, daugelį darbų padarysime mes, o Jūs visą savo laiką ir jėgas iškart galėsite skirti būsimos veiklos plėtrai.

·         VšĮ pavadinimo, atitinkančio šio sudarymui keliamus reikalavimus, laikina registracija Juridinių asmenų centre.  

·         VšĮ steigimui būtinų dokumentų (VšĮ steigimo sutarties/steigimo akto, įstatų ir kita) paruošimas.

·         Oficialios VšĮ buveinės adreso registravimas. Jei įstaigos buveinės savininkas nėra vienas iš VšĮ steigėjų, reikalingas patalpų savininko sutikimas

·         Jei VšĮ steigiama elektroniniu būdu, visi steigimo dokumentai pasirašomi elektroniniu parašu, kitu atveju reikalingas dokumentų tvirtinimas pas notarą.

·         Všį reikalingų dokumentų pateikimas Registrų centrui.

VšĮ steigimo dokumentai

Žemiau išvardinti dokumentai, reikalingi steigiant VšĮ:

 • VšĮ steigimo sutartis, reikalinga tuo atveju, kai steigėjų yra daugiau nei vienas arba steigimo aktas, kai steigėjas vienas;
 • VšĮ įstatai, kuriuose pateikiami svarbiausi įmonės tikslai bei kita reikšminga informacija, susijusi su VšĮ;
 • Steigiamojo viešosios įstaigos susirinkimo protokolas arba sprendimas dėl VšĮ steigimo;
 • Steigėjų (dalininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) ir asmens dokumentų kopijos;
 • Všį vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) ir asmens dokumentų kopija;
 • Patalpų, kurios bus registruojamos kaip oficiali įmonės buveinė, savininko raštiškas sutikimas arba patvirtinimas Registrų centro svetainėje;
 • JAR formos, reikalingos VšĮ steigimui.

Pagrindiniai VšĮ mokesčiai

1.      VšĮ pelno mokestis (PM) 

Pirmaisiais mokestiniais metais VšĮ turi galimybę pasinaudoti lengvatiniu 0 proc. pelno mokesčio tarifu, jei tenkina žemiau pateiktas sąlygas:

 • Per mokestinius metus VšĮ dirba ne daugiau nei 10 darbuotojų;
 • Per mokestinius metus bendros VšĮ pajamos neviršija 300 tūkst. eurų;
 • Neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse .
 • Įstaigos veiklos dalyviai yra fiziniai asmenys/asmuo;
 • Per tris, vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įmonės veikla nebuvo stabdoma;
 • VŠĮ nėra likviduojama ar reorganizuojama;
 • VŠĮ nėra perleidžiama kitiems dalyviams.

Sekančiais mokestiniais metais VšĮ, tenkinant žemiau pateiktas sąlygas, taikomas lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas:

 • Per mokestinius metus VšĮ dirba ne daugiau nei 10 darbuotojų;
 • Per mokestinius metus bendros VšĮ pajamos neviršija 300 tūkst. eurų;
 • VšĮ dalyviai nevaldo kitų juridinių vienetų.

Jei VšĮ neatitinka aukščiau paminėtų reikalavimų, taikomas standartinis 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

2. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 20 proc.

3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 proc.

 Jei, per paskutinius 12 mėnesių, VšĮ pajamos, gautos iš komercinės veiklos, viršija 45 tūkst. eurų ir/arba prekių, įsigytų praėjusiais kalendoriniais metais iš kitų valstybių narių, vertė yra didesnė nei 14 tūkst. eurų, šiai privalu privalo registruotis PVM mokėtoja, kuriai taikomas 21 proc. PVM mokestis. 

 4. Nekilnojamo turto (NT) mokestis

VšĮ, turinti registruoto nekilnojamo turto arba nuomojamo iš fizinio (-ių) asmens (-ų), moka 0,3 – 3 proc. nekilnojamojo turto mokestį nuo šio vertės.

5. Valstybiniam socialiniam draudimo fondui mokami mokesčiai

VSD įmokų dydžiai išskaitomi iš darbo užmokesčio:

 • 19,50 proc. (nedalyvaujant papildomame pensijų kaupime) – susideda iš pensijų draudimo 8,72 proc., ligos – 1,99 proc., motinystės – 1,81 proc., sveikatos (PSD) – 6,98 proc.;
 • 22,2 proc. (dalyvaujant papildomame pensijų kaupime ir mokant 2,7 proc.);
 • 22,50 proc. (dalyvaujant papildomame pensijų kaupime ir mokant 3 proc.).

VSD įmokų dydžiai mokami įmonės:

 • 1,77 proc. – susideda iš nedarbo draudimo – 1,31 proc., nelaimingų atsitikimų – 0,14 proc., garantinis – 0,16 proc., ilgalaikio darbo – 0,16 proc.

Ką reikia žinoti prieš steigiant VšĮ?

Bene svarbiausia, prieš steigiant VšĮ, suprasti šio juridinio asmens vykdomos veiklos išskirtinumą, lyginant su kitų teisinių formų įmonėmis. Pagrindinis daugelio juridinių asmenų veiklos tikslas – pelno siekimas, tuo tarpu VšĮ veikla orientuota į visuomenei naudingų interesų tenkinimą. VšĮ pelnas negali būti skiriamas asmeninės gerovės patenkinimui, pavyzdžiui,  išmokamas kaip pelno paskirstymas dalininkams (vienintelės gaunamos pajamos – atlyginimas). Visos lėšos skiriamos tik Viešosios įstaigos įstatuose įtvirtintų tikslų įgyvendinimui.  

Taip pat būtina objektyviai įvertinti savo turimas galimybes savarankiškai užsiimti VšĮ steigimu. Jei Všį steigimo reikalavimai Jums atrodo painūs ar tiesiog negalite skirti tam pakankamai laiko, „Finorder“ siūlomas įmonių steigimas – paslauga, kurią kviečiame užsisakyti tiesiog internetu.  Dirbame greitai, kokybiškai ir, ne mažiau svarbu, galime pasiūlyti patrauklią paslaugos teikimo kainą. Konkretūs įmonių steigimo įkainiai, priklausantys nuo juridinio asmens tipo, pateikti mūsų interneto svetainėje.

Jau prieš steigiant VšĮ, derėtų apsvarstyti ir buhalterinės apskaitos, kuri privalo būti tvarkoma nuo pat įmonės veiklos pradžios, klausimą. VšĮ apskaitą gali tvarkyti etatinis buhalteris arba buhalterijos paslaugas teikiančios apskaitos įmonės. Būtent ši alternatyva, įvertinus įvairius aspektus, dažnu atveju tampa racionaliausiu sprendimu.. Patikėjus savo įmonės steigimą mums, kviečiame ir toliau tęsti sėkmingą bendradarbiavimą su „Finorder“ komanda – profesionalais, teikiančiais aukščiausios kokybės buhalterinės apskaitos paslaugas smulkiajam ir vidutiniam verslui.

Dažniausiai užduodami klausimai apie VšĮ steigimą

Ar viešoji įstaiga gali „užsiimti“ komercine veikla?

Remiantis Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu, viešosios įstaigos apibrėžimu, tai yra įmonė, kuri gali užsiimti prekyba (prekių bei paslaugų). Taigi, įstatymas nenurodo, kad viešoji įstaiga negali užsiimti komercine veikla.

Ar viešosios įstaigos steigėjų skaičius yra ribojamas?

Viešosios įstaigos steigėjų  skaičius yra neribojamas.

Ar viešoji įstaiga yra tas pats, kas ir ne pelno siekianti organizacija?

Ne, tai yra du skirtingi juridinių asmenų tipai. Viešoji įstaiga gali vykdyti komercinę veiklą, o ne pelno siekiančios organizacijos tikslas yra siekti didesnės naudos visuomenei, tam tikrai socialinei grupei, o ne asmeninio pelno, kuris galėtų būti paskirstomas įmonės savininkams.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti