Uždarosios Akcinės bendrovės (UAB) apskaita

Įsteigus naują UAB įmonę, pirmas klausimas su kuriuo yra susiduriama, tai – ar yra privaloma UAB apskaitai samdyti buhalterį arba buhalterinių paslaugų įmonę, gal būt yra galimybė tokius darbus atlikti patiems? Atsakymas yra, TAIP, tikrai privaloma. UAB apskaita turi būti vedama dvejybiniais įrašais, periodiškai kas mėnesį, ketvirtį ar metus reikia teikti įvairias mokesčių, Sodros, statistines ataskaitas, sekti ar mokesčiai mokami tvarkingai ir laiku, reaguoti į pastovius apskaitos ir mokesčių įstatymų pasikeitimus. Kad valdyti visus šiuos apskaitos ir mokesčių procesus, įmonės vadovui yra reikalingi kompetentingi finansų partneriai, kurie yra pasiruošęs ne tik atlikti einamuosius UAB buhalterinius ir mokesčių apskaitos darbus, bet ir suteikti konsultacijas dėl pasirenkamo verslo modelio, biudžetų ir skolų kontrolės, partnerių patikimumo įvertinimo. Tokiu atveju, verslo gaunama nauda yra optimali, o įmonės vadovas gali ramiai vystyti, auginti verslą ir siekti užsibrėžtų tikslų, patikėdamas savo UAB apskaitą patyrusiems mūsų įmonės profesionalams.

Kas sudaro UAB apskaitos paslaugas?

UAB apskaitą tvarkome gavę iš Jūsų apskaitos dokumentus: suvedame pirkimų sąskaitas (suminė apskaita, neskaidant sąskaitų atskirais vienetais ir nevedant sandėlio apskaitos) ir išrašomas pardavimų sąskaitas (suminė apskaita), o taip pat banko operacijas pagal banko išrašus, kitas pinigų operacijas, pagal kasos pajamų ir išlaidų orderius. Turėti visus duomenis suvestus į buhalterinę programą įmonei yra didelis privalumas ir nauda: yra galimybė efektyviai apskaičiuoti mokesčius, atlikti įmonės išlaidų analizę, peržiūrėti skolas ir panašiai.

 • Pirkimo dokumentai už prekes ir paslaugas iš kitų verslo atstovų ir įmonės išrašomos sąskaitos už pardavimus bendromis sumomis suvedami į buhalterinės apskaitos programą pagal Jūsų pristatytus dokumentus
 • Įmonės kasos operacijos apskaitomos pagal Jūsų išrašytus ir mums pateiktus Kasos pajamų ir išlaidų orderius: fiksuojame išmokėjimus ir gavimus į kasą, atspausdiname reikiamus registrus
 • Banko operacijas registruojame pagal įmonės atsiskaitomosios sąskaitos išrašus: priskaitome įplaukas ir padengiame mokėjimus pagal gautas sąskaitas, priskaitome banko komisinius sąnaudose
 • Ilgalaikio turto apskaita – pajamuojame ilgalaikį turtą pagal Jūsų įmonės apskaitos politiką, kas mėnesį priskaitome nusidėvėjimą, pateikiame informaciją apie likutines ilgalaikio turto sumas, nurašome į sąnaudas, kai tokį turtą parduodate arba pagal inventorizacijos aktus pripažinus nebetinkamu naudojimui bei pajamų uždirbimui įmonės veikloje
 • Avanso apyskaitas ir komandiruotes registruojame pagal Jūsų pateiktus duomenis ir sąskaitas, skaičiuojame dienpinigių sumas ir kilnojamo darbo priedus pagal darbo sutartis
 • Darbo užmokesčio apskaita – darbo užmokestis, įvairūs priedai, atostoginių skaičiavimas, ligos pašalpos, įvairios išskaitos iš darbo užmokesčio, įskaitant antstolių vykdomuosius raštus.
 • Visų privalomų mokesčių VMI, Sodrai apskaita ir deklaravimas, bei informacija apie mokesčių mokėjimą pateikimas. Ataskaitų teikimas Statistikos departamentui
 • Metinių finansinių atskaitų rinkinį (balansas, pelno nuostolio ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas) rengimas, suderinimas ir teikimas Registrų centrui. Taip pat parengiame visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo bei pelno skirstymo projektą.

Pagal papildomą susitarimą teikiame ir šias paslaugas:

 • Sandėlio apskaita vienetais – suvedame pirkimus, nurašome savikainą pagal pardavimus, parengiame duomenis metinei inventorizacijai, nurašome trūkumus, kt.
 • Sudarome tarpines atskaitomybes – bankams, lizingo bendrovėms ir kitiems;
 • Kai verslo tikslai yra papildomas finansavimas – padedame užpildyti paraiškas bankams, lizingo bendrovėms, paramai gauti
 • Atsižvelgdami į Jūsų verslo poreikius ir suderinę ataskaitų formatus rengiame tam tikras ataskaitas: biudžeto kontrolei ir planavimui, skolų analizei, išlaidų peržiūrai pagal atskirus projektus ar kaštų centrus ir pan.
 • Deriname skolas pagal atskirą susitarimą su Jūsų pirkėjais ir tiekėjais, perduodame skolininkus skolų išieškojimo įmonėms, atliekami kiti darbai susiję su skolų nurašymu 
 • Mokesčių konsultacijos, apskaitos, verslo klausimais, veiklos auditas

UAB apskaitą tvarkome remiantis:

UAB steigimą, veiklą, valdymą, pertvarkymą ir veiklos pabaigą reglamentuoja LR Akcinių bendrovių įstatymo, UAB apskaita turi būti vykdoma pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymo, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimus, bei atitikti Verslo apskaitos standartus. Kiekvienas mokestis atitinkamai turi savo patvirtintus įstatymus ir poįstatyminius aktus bei papildomai VMI teikiamus išaiškinimus bei komentarus: Pridėtinės vertės mokestis (PVM) turi būti apskaitomas pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, Pelno mokestis – atitinkamai pagal LR Pelno mokesčio įstatymo reikalavimus ir t.t. Mūsų įmonės darbuotojai nuolat atnaujina žinias įvairiuose apskaitos ir mokesčių naujienų seminaruose, tam kad galėtume garantuoti savo klientams teisingą ir savalaikį UAB apskaitos bei mokesčių konsultacijas bei būti pirmieji, kurie informuoja apie rizikas ir pasikeitimus liečiančius verslą ar rekomenduoja kaip tokias rizikas sumažinti arba eliminuoti.

uab buhalterine apskaita
uab buhalterinės apskaitos paslaugos
uab buhalterija

Kas įeina į siūlomą buhalterinės apskaitos kainą?

Buhalterinių paslaugų kaina keičiasi ir nėra pastovi. Ją įtakoja Jūsų perduotas mums dokumentų kiekis, o taip pat ir įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius per mėnesį. Ne mažas veiksnys yra ir tai, kokius mokesčius turi mokėti įmonė. Analizuojant ir vertinant Jūsų įmonės darbų apimtis, galimas pasirinkimas ir pastovios kas mėnesį mokamos paslaugų kainos. Turime nustatę minimalias apskaitos kainas, kurios yra padiktuotos mūsų fiksuotų kaštų, tokių kaip apskaitos specialistų darbo užmokestis, programų licencijos, kuriomis vedame apskaitą. Skaičiuojant faktines apskaitos paslaugų kainas pagal apdorotų dokumentų apimtis į minimalią kainą jau įskaičiuojame suteiktų paslaugų mokestį, tokiu atveju, jeigu dokumentų kiekis nėra didelis – mokėjimas visuomet bus tik minimalus mokestis. Visuomet pasiruošę pateikti pasiūlymą pagal esamą arba planuojamą veiklos modelį. Visuomet ieškome ir stengiamės pasiūlyti tokius darbo modelius, kad klientas mokėtų pigiau, todėl laukiame Jūsų užklausos. Esame lankstūs, abipusiu sutarimu galimi įvairūs sprendimai. Gauti mūsų kainos pasiūlymą nieko nekainuoja, tad gal verta pasitikrinti ar nebūtų galima Jūsų apskaitos paslaugas užsisakyti pas mus pigiau?

Ar buhalterinė įmonė prisiima atsakomybę už darbus?

Dirbame pagal pasirašytą paslaugų teikimo sutartį, todėl, kaip apskaitą tvarkanti įmonė, prisiimame visišką atsakomybę už paslaugas, kurias suteikėme, jų apskaitymo teisingumą pagal Jūsų pateiktus pirminius dokumentus. Samdant buhalterį, vadovas neišvengiamai turi kontroliuoti jo darbą, o įvykus problemai – ir prisiimti atsakomybę. Tuo tarpu Finorder, tam retam atvejui, jei būtų nustatyta žmogiškoji klaida, yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, kuris yra garantas. Įmonėje veikianti keleto lygių kontrolės sistema garantuoja gaunamų iš kliento duomenų tikslų ir pilną jų apskaitymą, savalaikį mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą valstybinėms institucijoms. Finorder šūkyje: „Finansai – lengvai!” atsispindi pagrindinis mūsų tikslas, kad teikiamos paslaugos jums būtų palaikymas, pagalba ir vedlys į verslo sėkmę.

Išsiųsti užklausą

Skambinti
Parašyti